Ukrudtsbekæmpelse Ronstar Expert WG37

Anvendelse

Ronstar® Expert anvendes til ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer så som gårdspladser, parkeringsarealer, indkørsler og gangstier.

Produktbeskrivelse

 • Bredtvirkende - aktivt mod de fleste ukrudtsarter. 
 • Langtidsvirkende - ukrudtsfri i op til 4 måneder
 • Resistensforebyggende - to aktive ingredienser og to virkemåder
 • Ronstar® Expert er en vandopløselig granulatformulering som anvendes på nyfremspiret et- og tokimbladet ukrudt på udyrkede arealer
 • De to aktivstoffer diflufenican og iodosulfuron komplementerer hinanden og danner en hinde på jordoverfladen, som forhindrer nyt ukrudt i at fremspire
 • Hvis ukrudtet er brudt frem og har nået en størrelse på mere end 2 cm, da kan Ronstar® Expert med fordel blandes med glyfosat.


Brugsanvisning

Tidspunkt for sprøjtning – Timing: På fugtig jord fra 1. april til 31.juli, når ukrudtet er i vækst, og temperaturen er over 5°C (bedst over 10°C) 


Dosering/rygsprøjte

 • Bland 3,3g Ronstar® Expert med 2,5 - 10 liter sprøjtevæske pr. 100 m2 
 • Ved stort ukrudt i blandes 10 ml Roundup Bio
 • Sprøjt på tørre planter
 • Kraftig dug kan nedsætte effekten betydeligt
 • Der bør ikke sprøjtes, hvis der er udsigt til nattefrost
 • Jordoptaget kan påvirkes af jordfugtigheden på sprøjtetidspunktet, og optimal effekt opnås derfor bedst, når behandlingen foretages på fugtig jord og gerne efterfulgt af regn
 • På svær humusrig jord kan langtidseffekten af Ronstar® Expert blive reduceret eller udeblive
 • Maksimalt antal behandlinger pr. år: Ronstar® Expert må kun anvendes 1 gang pr. vækstår


Dette ukrudtsmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt 
og kræver gyldig autorisation.


Ukrudsmiddel skal anvendes på forsvarlig måde. 
Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.


Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, 
der fremgår af etiketten.


Personligt værneudstyr:
Luftvejene: Halvmaske mod støv og organiske dampe (A2/P2)
Hud og krop:  Beskyttelsesdragt gummistøvler
Hænder: Nitril gummi handsker anvendes (min. tykkelse 0,40 mm)
Øjne: Beskyttelsesbriller 

 

Se sikkerhedsdatablad

Id Beskrivelse
B80972989 165 gram Inkl. afgift DAGSPRIS (20 stk./ks.)